Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Regulamin świetlicy szkolnej

Postanowienia ogólne

  1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły;
  2. W świetlicy zadania realizowane są w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

Cele  i zadania świetlicy szkolnej

1.  Głównymi celami działania świetlicy szkolnej jest:

a)  opieka wychowawcza nad dziećmi;

b)  kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie;

c)   rozwijanie zainteresowań oraz zdolności;

d)  wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;

e)  podniesienie wyników kształcenia poprzez pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

f)    współdziałanie i współpracę ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym;

2.  Do zadań świetlicy należy:

a)  organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

c)   odkrywanie i rozwijanie zainteresowań poprzez liczne zajęcia plastyczne i muzyczne;

d) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

e)  upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

f)   rozwijanie samodzielności i samorządności;

g)  współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami;

i)   zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.