Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zssjaslo.szkolnastrona.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-10-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 04.04.2019 z powodu: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,  brak dostępności cyfrowej plików - pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostepu do danych źródłowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Banaś, e-mail: zssjaslo@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134459441. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  a) Wejście główne znajduje się od ulicy, gdzie po wejściu do budynku szkoły znajdują się schody.
  b) Drugie wejście znajduje się od strony wewnętrznego boiska bez schodów.
  c) Trzecie wejście znajduje się przy administracji, przedszkolu bez schodów.
 2. Opis dostępności korytarzy, sal lekcyjnych,  pomieszczeń administracji, toalet.
  Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze, 1 sala lekcyjna, pomieszczenia administracji i sala gimnastyczna oraz przedszkole. Toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje sie na parterze. Budynek ma 3 poziomy : szatnię, parter, I piętro. Jedna sale dla oddziałów przedszkolnych znajdują sie na I piętrze. Budynek nie posiada windy.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika szkoły lub dyżurującego nauczyciela. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy wejściach.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem.

        5.  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Informacje dodatkowe

Deklarację sporządziła: Aneta Banaś