Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. RODO

RODO

Zgodnie z art. 7 oraz 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych ucznia jest Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle;

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie   z  Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;

4) dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, przetwarzane będą w zakresie i celu wypełnienia obowiązku określonego w ustawie Prawo oświatowe;

5) odbiorcami danych osobowych ucznia będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

6) uczeń (rodzic, opiekun prawny) posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;

7) uczeń (rodzic, opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ali3743@poczta.onet.pl

9) podanie w/w danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na obowiązujące przepisy;