Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle

Udział w projektach

 

ksiazka kucharska

 

Współczesny świat przynosi wiele zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka ze względu na zanieczyszczone środowisko. Proponowana dzieciom i dorosłym żywność często jest niezdrowa i zmodyfikowana. Rolą nauczyciela jest nauczyć dzieci zdrowego stylu życia, zasad zdrowego odżywiania oraz kultury i nawyków higienicznych podczas spożywania posiłków. Zdrowe odżywianie jest istotne w prawidłowym rozwoju małego człowieka.

Projekt edukacyjny daje możliwość pokazania dzieciom zalet świadomego odżywiania, uczy dokonywania wyborów pomiędzy tym co zdrowe, a szkodliwym chodź smacznym.

Adresatami projektu są placówki przedszkolne, szkolno-przedszkolne, oddziały przedszkolne w kraju i za granicą.

Przedszkolaki realizując projekt wykonują zadania, które są zgodne z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

 

koziolek

Grupa Biedronki przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” realizowany jest w roku szkolnym 2020 /2021 od września do czerwca. Zadaniem uczestników jest realizacja określonych zadań wynikających z założeń projektu.

 

CELE:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych;
 • kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości;
 • nawiązywanie pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym;
 • kształtowanie tolerancji wobec odmienności;
 • ukazywanie wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji: radość, szczęście, zadowolenie, akceptacja, życzliwość, wzruszenie;

 

malymis

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

(edycja trzecia)

CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania wżyciu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego, promocja przedszkola,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

REALIZACJA PROJEKTU: Projekt podzielony jest na 6 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika t.j.:

v  Książki dzieciństwa

v  Mały Miś w świecie emocji

v  Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

v  Zmisiowany Eko - kalendarz

v  Misiowe laboratorium "Czterech Żywiołów"

v  Mały Miś i super tajny projekt

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.